2016 Sayıştay Bütçesi

2016 Sayıştay Bütçesi

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Sayıştay Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerinde AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bütçeler belli bir dönemde elde edeceğiniz tahmini gelirlerin ve tahmini giderlerin tamamını gösteren, parlamento tarafından yürürlüğe konulan belgelerdir.

Parlamento bütçeyi çıkartmakla mükellef olduğu gibi bütçenin nereye kullanıldığını Sayıştay başkanlığı marifeti ile denetlemektedir.

Türk Sayıştay’ının derinliği Cumhuriyet öncesi döneme 1862 yılına dayanmaktadır. Sayıştay 154 yıllık geçmişi ile ülkemizin en köklü kurumlarından biridir.

Sayıştay anayasada yargı başlığının üçüncü bölümünde düzenlenmiş anayasal bir kurumdur. TBMM vatandaş adına kamu gelirlerini toplama ve harcama yetkisini yürütme organına verir. Sayıştay Başkanlığımız da bu yetki doğrultusunda raporlamaları yapar ve uygunluk bildirimleri aracılığıyla Devlet adına denetim görevini yerine getirir.

AK Parti, tek başına iktidar olmasıyla birlikte kamu mali yönetimi, bütçe ve muhasebe alanında reform çalışmalarına başlamış ve hız kesmeden bu çalışmaları bugüne kadar sürdürmüştür. Kamu mali yönetimi ve denetim alanında yapılan reformları başlıklar halinde ifade etmek isterim.

  • 2004 yılında anayasanın 160’ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile askeri malların denetiminde kısıtlamalar kaldırılmış ve Sayıştay’ın askeri malları hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın denetlenmesinin önü açılmıştır.
  • 2005 yılında yapılan anayasa değişikliği ile mahalli idarelerin denetiminin doğrudan Sayıştay tarafından yapılabilmesi imkânı getirilmiştir.
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulamaya konmuştur.
  • Siyasi partilerin mali denetiminin Sayıştay tarafından yapılmasını sağlayan 6216 sayılı kanun yürürlüğe konmuştur.
  • Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Sayıştay’a devredilmiş ve denetim tek çatı altında toplanmıştır.
  • Kamu kaynağı kullanan kuruluşların Sayıştay tarafından denetiminin kapsamı genişletilmiştir.
  • 832 sayılı kanun yalnızca uygunluk denetimi yapmaya imkân verirken 6085 sayılı kanunla Sayıştay, yalnızca uygunluk denetimi yapmaktan ziyade performans ve mali denetim yapar hale getirilmiştir.
  • 6085 sayılı kanunla raporlama fonksiyonu güçlendirilerek kamuoyuna açıklama zorunluluğu getirilmiştir.

2016sayistaybutcehbr1

Tüm bu reformlar doğrultusunda hesap verilebilir, dünya standartlarında bir denetim süreci işlemeye başlamıştır. Kamu harcamalarında verimlilik sağlanarak israf önlenmiş, kalkınmanın hızlanması ve sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleşmesinin önü açılmıştır. Devlet/Vatandaş ilişkisinde güven duygusu oluşmuş, saydam bir bütçe gelir gider denetim mekanizması bina edilmiştir.

Bütçenin giderlerinin vatandaşa şeffaf olarak sunulması kalkınmanın ve gelirin tabana yayılmasının birincil şartıdır. Daha önce kesin hesaplar Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmezken 6085 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle 2012 yılından itibaren raporlar Meclise ve ilgili mercilere Sayıştay tarafından gönderilmeye başlamıştır.

2014 yılı denetim programı dâhilinde Sayıştay tarafından 6 genel rapor, 482 kurum raporu, 74 kit raporu, 77 siyasi parti denetim raporu ve 911 yargılamaya esas rapor olmak üzere 1550 adet rapor ilgili mercilere sunulmuştur.

Sayıştay’ın ve denetçilerin bağımsızlığı, Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla güvence altına alınmıştır. Sayıştay’ın TBMM adına görev yapması denetim görevini millet adına yaptığının bir göstergesidir.

Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarına bakıldığında hem iktidar partisinin hem muhalefet partilerinin Sayıştay raporlarından azami ölçüde istifade ettiğini görebiliyoruz.

Artık milletimiz adına büyük bütçeler yapan bir Türkiye var. Gelirini/giderini öngörebilen, şeffaf ve denetlenebilir, kamuoyunun her an ulaşabileceği bir saydamlıkla yürütülen denetim mekanizması var.

Sözlerimi tamamlarken 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçemizin Ülkemize, Milletimize ve Sayıştay’ımıza hayırlar getirmesini diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.